Управителен съвет

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2014-2013 2013-2012 2012-2011 2010-2011 2009-2010  2008-2009 2008-2007           (ВЪЗМ.ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА НОВ ВСЯКА ГОДИНА) ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТ ПРЕЗИДЕНТ НОМИННИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СЕКРЕТАР ЦЕРЕМОНИАЛ МАЙСТОР

Четиристранен тест

Четиристранен тест 1. Това ли е истината? 2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга? 3. Ще създаде ли това добро намереност и по-добри приятелства? 4. Ще бъде ли от полза за всички,които засяга?

Ротарианска молитва

РОТАРИАНСКА МОЛИТВА: Да бъде благословено името ти! Да бъде твоята воля! Дай ни здраве, дълголетие и добри дни! Покажи своето благоволение към нас ротарианците, и нашите семейства! Приеми нашите молби цялото човечество да бъде изпълнено с доброта, живот, мир и любов! Амин!

Клетва

Клетва за приемане на нов член в Ротари Аз, ………………………………………., ста­вай­ки член на Ро­та­ри клуб Пловдив Пълдин, се включ­вам в све­тов­но­то сдру­же­ние на де­ло­ви лич­нос­ти и про­фе­си­о­на­лис­ти, обе­ди­не­ни от иде­а­ла да ра­бо­тят в пол­за на об­щес­т­во­то, и да­вам мо­я­та ду­ма, ка­то се ЗАКЛЕВАМ: Да ува­жа­вам за­ко­ни­те и да слу­жа на дър­жа­ва­та, на ко­я­то съм граж­да­нин, Прочетете повече заКлетва[…]